експериментально-теоретичний розділ

 

 

 

Ларкина С. А., Селецкая А. В., Макаренко О. А. Исследование противовоспалительной эффективности препаратов гиалуроновой кислоты различной концентрации у крыс с экспериментальным пародонтитом

2

Семенов К.А., Гаврилин П.Н., Семенов Д.К. Сравнительный анализ способов введения препаратов хондропротекторного действия у лабораторных животных

7

Деньга А.Э., Макаренко О.А., Рожко П. Д. Минерализационные процессы в костной ткани крыс при экспериментальном моделировании метаболического синдрома и ортодонтического перемещения зубов

11

Марков В., Лабуш Ю. З., Двуліт І. П., Левицький А. П. Вплив оральних аплікацій пероксидної соняшникової олії на стан тканин ротової порожнини щурів

14

Горохивская Ю.В., Горохивский В.Н., Гасюк А.П. Морфогенез и формирование молочных зубов фронтальной группы нижней челюсти у животных

19

Бочаров А. В., Петренко А. А., Левицкий А. П. Стоматотропная профилактика гелем «Квертулин» гастроэнтерологических осложнений у крыс с железодефицитной анемией

23

 

 

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

 

 

Глазунов О.А., Чеботарь О. А., Кравченко Л.І. Динаміка основних біохімічних показників ротової рідини у пацієнтів із сіалозом на тлі нетоксичного зобу після застосування розробленого методу лікування

28

Савєльєва Н.М., Соколова І.І., Герман С.І., Томіліна Т.В., Шнайдер С. А. Оцінка ефективності комплексної терапії з включенням імуномодуляторів у хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу і та іі ступеня розвитку на тлі лямбліозної інвазії

31

Хомик М.І., Ковальчук Л.Є., Мельничук Г.М. Особливості хромосомних порушень у лімфоцитах периферійної крові здорових та хворих на генералізований пародонтит

39

Ковач І.В., Дичко Є.Н., Хотімська Ю.В., Бунятян Х.А., Кравченко Л.І. Ліпідний обмін в патогенезі парестетично-больового синдрому

43

ФурдичкоА. І., Скиба В.Я., Шнайдер С. А. Обґрунтування використання антидисбіотичного гепатопротектора при лікування хворих на запальні захворювання пародонту на тлі хронічного токсичного гепатиту

46

Ключка Є. О., Соколова І. І., Залюбовська О. І., Гойденко Н. І. Особливості впливу порушень менструальної функції на цитологічні характеристики тканин пародонта у дівчат-підлітків з запальними захворюваннями пародонта

49

Новицкая И.К., Горбатовская Н.В, Косенко Д.К., Николаева А.В. Состояние тканей пародонта у беременных женщин с сопутствующей соматической патологией

53

 

 

Ортодонтичний розділ

 

 

 

Суслова О. В., Желизняк Н. А., Стеценко Д. В., Кордонец Е. Л., Анисимов М. В. Аномалии зубных рядов в структуре зубочелюстных аномалий у детей 7-18 лет

57

 

 

ОРТОПЕДИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

 

 

Ожоган Р.З., Рожко М.М., Ожоган З.Р. Клінічна оцінка стану зубо-щелепної системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба

60

Фастовець О. О., Сапальов С. О. Порівняльна клініко-функціональна оцінка ефективності протезування хворих з повною відсутністю зубів на нижній щелепі повними знімними протезами та знімними протезами з опорою на імплантати

64

Зайцев Л.А., Степанский Д.А., Нонева Н. О. Адгезивность условно-патогенных микроорганизмов к конструкционному материалу нового непосредственного протеза

68

Громов О.В., Керимова Г.Э., Ахмедов С.И.,. Ашрафов Д.С., Гусейнов Е.Г. Применение озона при лечении больных с частичной и полной вторичной адентией

72

 

 

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

 

 

 

Чухрай Н.Л. Дослідження показників фосфорно-кальцієвого обміну в ротовій рідині дітей з різними рівнями резистентності емалі

79

 

 

ХІРУРГІЧНИЙ РОЗДІЛ

 

 

 

Бродецький І. С. Аналіз клінічного та патогістологічного діагнозів хворих з новоутвореннями слинних залоз за даними архівних історій хворих клініки НМУ імені О.О. Богомольця в період 2014-2018 роки

84

Маланчук В. О., Сидоряко А. В. Комплексне лікування хворих на флегмони щелепно-лицьової ділянки та шиї в поєднанні з лімфотропною антибактеріальною терапією, вакуумним дренування та плазмоліфтінгом

87

 

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ІСТОРІЯ

 

 

 

Скиба В. Я., Іванов В.С., Шнайдер С. А. Аналіз роботи експертної проблемної комісії моз та намн України «стоматологія» за 2018 рік

93

Топов И. Г., Шнайдер С. А., Маслов А. В. Состояние стоматологического здоровья у учащихся военного лицея

96

Експертна проблемна комісія МОЗ та НАМН України «Стоматологія» повідомляє

100

 

contents

 

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL SECTION

 

 

 

Larkina S. A., Seletskaya А., Makarenko В., O. A. Study of the anti-inflammatory efficiency of hyaluronic acid preparations of various concentration in rats with experimental parodontitis

2

Semenov K.A., Gavrilin P.N., Semenov D.K. Comparative analysis of methods of administering chondroprotective drugs in laboratory animals

7

Denga А.Е., Makarenko O.A., Rozhko P. D. Mineralization processes in rats bone tissue with experimental modeling of metabolic syndrome and orthodontic teeth movement

11

Markov A. V., Labush Iu. Z., Dvulit I. P., Levitsky A. P. Influence of oral applications of peroxide of sunflower oil in the condition of the tissues of the oral cavity of rats

14

Gorokhivskaya Y.V., Gorokhivsky V.N., Gasyuk A.P. Morphogenesis and formation of mandible frontal group milk teeth in animals

19

Bocharov A. V., Petrenko A. A., Levitsky A. P. Prophylactics by oral gel "Kvertulin" of gastroenterological complications in rats with iron deficiency anemia

23

 

 

THERAPEUTIC SECTION

 

 

 

Glazunov O.A., Chebotar'O. A., Kravchenko L.I. Dynamics of the main biochemical indices of oral fluid in patients with sialosis on the background of non-toxic goiter after the application of the developed method of treatment

28

Savielieva N.M., Sokolova I. I., German S. I., Tomilina T. V., Schneider S. A Evaluation of the effectiveness of complex therapy with the inclusion of immunomodulators in patients with generalized periodontitis of chronic course and its degree of development against the background of giardiasis invasion

31

Khomyk M.I., Kovalchuk L.Ye., Melnychuk H.M. Peculiarities of chromosomal disorders in lymphocytes of peripheral blood of the healthy persons and patients with generalized periodontitis

39

Kovach I. V., Dychko E. N., Bunyatyan K. A., Khotymska Y. V., Kravchenko L.I. Lipid metabolism in the pathogenesis of paresthetically -pain syndrome

43

Furdychko I., Skiba V. Ia., Schneider S. A Rationale for the use of anti-dysbiotic hepatoprotector in the treatment of patients with inflammatory periodontal diseases on the background of chronic toxic hepatitis

46

Kliuchka Ye. O., Sokolova I. I., Zaliubovska O. I., Goidenko N. I. Features of the influence of menstrual dysfunction on the cytological characteristics of parodontal tissues in adolescent girls with inflammatory parodontal diseases

49

Novitskaya I.K., Kosenko D.K., Gorbatovskaya N.V., Nikolayeva A.V. Condition of the periodont of pregnant women with the accompanying somatic pathology

53

 

 

ORTHODONTIC SECTION

 

 

 

Suslova O. V., Zheliznjak N. A., Stecenko D. V., Kordonec E. L., Anisimov M. V.  Anomalies of dentition in the structure of dentoalveolar anomalies in children 7-18 years old

57

 

 

ORTHOPEDIC SECTION

 

 

 

Ozhohan R.Z., Rozhko N.M., Ozhogan Z.R. The clinical evaluation of the tooth-jaw system at patients with clinical disorders of the temporomandibular joint

60

Fastovets Ye. A., Sapaljov S.A. Comparative clinical and functional evaluation of the efficiency of prosthetics of patients with a complete absence of teeth on mandible with complete removable dentures and removable dentures supporting on implants

64

Zaytsev L.O.,Stehanskyi L.A., Noneva N. O. Adhesism of conditionally-pathogenic microoran isms to the construction material of the new direct protesis

68

Gromov O.V., Kerimov, E.E., Akhmedov S.I., Ashrafov D.S., Guseynov E.G. The use of ozone in the treatment of patients with partial and complete secondary adentia

72

 

 

PEDIATRIC DENTISTRY

 

 

 

Сhukhray N.L. Investigation of indicators of phosphoric-calcium exchange in the oral liquid of children with different levels of enamel resistance

79

 

 

SURGICAL SECTION

 

 

 

Brodetskyi I.S. Analysis of clinical and pathogistological diagnoses of patients with neoplasms of the salivary glands according to the archival histories of patients in the clinic of the O.O. Bogomolets NMU in the period 2014-2018 years

84

Malanchuk V.A., Sidoryaka A.V. Complex treatment of patients with phlegmonas of the maxillo-facial area and neck in combination with lymphotropic antibacterial therapy, vacuum drainage and plasmolifting

87

 

 

EPIDEMIOLOGY, ORGANIZATION, HISTORY

 

 

 

Skiba V. Y., Ivanov V. S., Schneider S. A. The analysis of work of the expert problem commission of mh and nams of ukraine «dentistry» during 2018 year

93

Topov I. G., Schneider S. A., Maslov A. V. Stomatological health status at the students of the military lyceum

96

Expert problem commission of Мinistery of Health and NAMS of Ukraine "Stomatology" reports:

100