експериментально-теоретичний розділ

 

 

 

Деньга А.Э., Жук Д.Д., Макаренко О.А. Влияние комплексных лечебно-профилактических мероприятий на биохимические показатели сыворотки крови крыс при моделировании метаболического синдрома и ортодонтического перемещения зубов

2

Марков О. В. Пародонтопротекторна ефективність поліфенолвмісних мукозо-адгезивних гелів у щурів, які отримували оральні аплікації пероксидної соняшникової олії

6

Бороденко Д.И., Чумакова Ю.Г. Оценка лечебно-профилактического действия инъекционной формы полипептидов в эксперименте на модели пародонтита у крыс

10

Декіна С. С., Успенський О. Є., Селіванська І. О., Хромагіна Л. М. Профілактична дія на ясна щурів фітогелю «Лізоцим-форте» в умовах індометацинової інтоксикації

14

 

 

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

 

 

Удод О. А., Куліш А. С., Дєєв В. А., Роздобудько Н. І., Осипенко К. П. Дослідження мінеральних компонентів ротової рідини у хворих на цукровий діабет 1-го типу

19

Гуртова Я.М., Шнайдер С.А., Бреус В.Є., Ульянов В.О. Маслов О. В. Залежність якості пломбування каріозних порожнин від особливостей розташування емалевих призм у топографічно різних шарах емалі премолярів людини

22

Новицкая И.К., Друм М.Б., Николаева А.В., Шнайдер С. А. Распространенность патологии тканей пародонта у лиц с затрудненным носовым дыханием

25

Кленовська С.В., Шнайдер С.А. Маслов О. В. Особливості змін мікробіоти порожнини рота у пацієнтів, хворих на цукровий діабет

29

Шнайдер С.А., Гінжул І.В. Стан імунологічної реактивності організму у пацієнток з генералізованим пародонтитом і генералізованим пародонтитом на тлі раку молочної залози

33

 

 

ОРТОПЕДИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

 

 

Дорошенко С.І., Федорова О.В., Ірха С.В., Елмагхрабі Е., Стороженко А.В. Оптимізація ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами зубів і зубних рядів, ускладнених вторинними зубощелепними деформаціями

38

Кривчук О. А. Результати клініко-експериментального випробовування удосконаленої технології виготовлення базисів знімних зубних протезів з акрилової пластмаси

42

Опанасюк А.С. Поширеність вторинної адентії у населення різних районів м. Києва

46

 

 

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

 

 

 

Любченко О. В., Северин Л. В. Біохімічні показники пульпи та мінеральні компоненти зубів дітей раннього віку з захворюваннями дихальної системи (здс)

50

Чухрай Н.Л., Лещук С.Є. Оцінка стану твердих тканин зубів у дітей з бронхіальною астмою в свiтлі нового індексу ВООЗ Significant Index of Caries

54

Шнайдер С. А., Дєньга О. В., Топов І. Г. Клінічна оцінка ефективності впливу вживання високоолеїнової соняшникової олії на стоматологічний статус у дітей

57

Чухрай Н.Л., Фур М.Б., Дубецька-Грабоус І.С., Лесіцький М.Ю. Гігієна порожнини рота у дітей із зубощелепними аномаліями

62

Ковач І.В., Алєксєєнко Н.В., Зелінський А.Л. Основні фактори ризику виникнення запальних захворювань пародонту у осіб молодого віку

65

 

 

ХІРУРГІЧНИЙ РОЗДІЛ

 

 

 

Гулюк С.А., Шнайдер С.А., Нонєва Н. О. Клінічні особливості оклюзії і функції СНЩС у хворих міофасціальним больовим синдромом обличчя

69

 

 

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ІСТОРІЯ

 

 

 

Струк В.І., Германчук С.М., Біда О.В. Статистичні показники ортопедичної стоматологічної допомоги в Україні

74

Ювілеї

 

 

 

Професор Віталій Григорович Центіло. До 80-річчя від дня народження

79

 

 

contents

 

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL SECTION

 

 

 

Denga А.Е., Zhuk D.D., Makarenko O.A. Influence of complex medical and preventive activities on biochemical parameters of rat blood serum during modeling of metabolic syndrome and dental orthodontic movement

2

Markov A. V. Periodontal efficacy of polyphenol-containing mucosal-adhesive gels in rats that received oral applications of peroxide sunflower oil

6

Borodenko D.I., Chumakova Ju.G. Evaluation of therapeutic and preventive action of the injection form of polypeptides in the experiment on the model of periodontitis in rats

9

Dekina S. S., Uspenskiy O. E., Selivanskaya I. A., Khromagina L. N. Preventive effect on the gingiva of rats phytogel "Lysozyme-forte" with indomethacin intoxication

14

 

 

THERAPEUTIC SECTION

 

 

 

Udod O. A., Kulish A. S., Deev B. A., Rozdobudko H. I., Osypenko K. P. The study of mineral components of the oral fluid in patients with diabetes mellitus 1st type

19

Gurtova Ja.M., Schneider S.A., Breus V.E., Ulianov V.O., Maslov O. V. Dependence of the quality of filling of carious cavities on the features of the location of enamel prisms in topographically different layers of enamel of human premolars

22

Novitskaya I. K., Drum M.B., Nikolayeva A.V., Schnaider S.A. Prevalence of pathology of a periodontium at persons with the complicated nasal breath

25

Klenovska S.V., Schnaider S.A. Peculiarities of oral cavity microbiota changes in diabetes mellitus patients

29

Shnaider S.A., Ginzhul I.V. Status of immunological reactivity of organism in patients with generalized periodontitis and generalized periodontitis and breast cancer

33

 

 

ORTHOPEDIC SECTION

 

 

 

Doroshenko S.I., Fedorova О.V., Irkha S.V., Elmahgrabi E., Storozhenko A.V. Optimization prosthetic treatment of patients with defects in teeth and dentitions, completed by the secondary  dento-jaw deformations

38

Kryvchuk O. O. Results of clinical-experimental testing of advanced technology of the manufacture of acrylic plastic bases

42

Opanasjuk A. S. Prevalence of secondary adentia in the population of different districts of Kiev

46

 

 

PEDIATRIC DENTISTRY

 

 

 

Lуubchenko О. V., Severyn L. V. Biochemical parameters of pulpi and mineral components in teeth of children of early age with diseases of residential system (drs)

50

Chukhray N. L., Leshchuk S. Ey. Estimation of dental hard tissues state in  children with asthma in the context of who index – significant index of caries

54

Schneider S. A., Denha O.V., Topov I.G. Clinical evaluation of effectiveness of influence experience of high-oleic sunflower oil on the stomatological status of children

57

Chukhray N.L., Fuhr M.B., Dubetska-Hrabous I.S., Lesitsky M.Yu. Oral hygiene in children with malocclusions

62

Kovach I.V., Aljeksjejenko N.V., Zelins'kyj A.L. The main risk factors for inflammatory periodontal disease in young people

65

 

 

SURGICAL SECTION

 

 

 

Gulyuk S.A., Schneider S.A., Noneva N. O. Clinical features of occlusion and TMJ function in patients with face myofascial pain syndrome

69

 

 

 

 

EPIDEMIOLOGY, ORGANIZATION, HISTORY

 

 

 

Struk V.I., Hermanchuk S.M., BidaА.V. Statistical indicators of orthopedic stomatological assistance in Ukraine

74

 

 

ANNIVERSARIES

 

 

 

Professor Vitalij Grygorovych Centilo. To the 80th anniversary of the birth

79