ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ І КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УРАЖЕННЯ ТА РЕПАРАЦІЇ У КІСТКОВИХ УЛАМКІВ ПРИ УЛАМКОВИХ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

Автор(и)

  • В.А. Маланчук Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
  • В.В. Григоровський Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України»
  • А.Н. Гусейнов Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-63-72

Ключові слова:

перелом нижньої щелепи, уламкові переломи нижньої щелепи, морфогістологічні змінення при уламкових переломах нижньої щелепи

Анотація

Актуальність. При уламкових переломах нижньої щелепи успіх лікування, в цілому, визначається перебігом репаративних процесів у зоні ушкодження. У зв'язку з цим значний інтерес дослідників привер-тають мінімально інвазивні підходи, оптимізація умов репаративної регенерації і методи профілактики гнійно-запальних ускладнень у цій категорії хворих.
У той же час аналітичних досліджень, які б вста-новлювали стан тканин уламків нижньої щелепи після механічної травми, раніше не проводилося. Не охарактеризовані також залежності між окремими морфологічними показниками, що відображають стан тканини нижньої щелепи, розташованих в зоні пошкодження.
Мета дослідження. Вивчення клініко-морфологічних особливостей патологічних і репаративних змін до кісткових уламків нижньої щелепи.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження по-служили фрагменти кісткових уламків нижньої ще-лепи, отримані при операціях остеосинтезу у 20 хво-рих з наслідками травматичних переломів. Операції проводилися за показаннями і полягали в репозиції відламків, видаленні дрібних уламків (вони були використані для гістологічного дослідження) та встановлення фіксаторів на репозіції відламків пошкодженої кістки.
Результати досліджень і їх обговорення. Результа-ти виконаного нами дослідження показали, що ішемічні пошкодження кісткової тканини різної протяжності після травматичних переломів мали місце і в нижній щелепі, викликаючи запальну реакцію різного ступеня і репаративну реакцію з боку ендо-ста і периоста. Гістологічні прояви цих змін варіювали і в більшості випадків по вираженості сла-бо корелюють між собою. Лише показники «вид за-палення в кістковому мозку» і «периостальні регене-рати» виявляють достовірний негативний зв'язок в діапазоні середніх величин коефіцієнта асоціації.
Висновки. З кореляційних зв'язків між окремими морфологічними показниками стану кісткових уламків найбільш високий параметр з достовірним від'ємним значенням коефіцієнта асоціації в діапазоні середніх значень тісноти встановлений між «видом запалення в кістковому мозку» осколка – і «виразністю періостальних регенератов». Активність запального процесу і розміри періостальних регенератів знаходяться в зворотньо-му зв'язку, що дає підставу припускати негативний вплив запального процесу на розвиток периостальної репаративної реакції кістковій тканині осколків.

Посилання

Аджиев К.С. Профилактика гнойно-воспалительных осложнений переломов нижней челюсти с помощью вибромассажа на собственных частотах сердечно-сосудистой системы пациентов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед.наук: спец. 14.01.22 «Стоматоло-гия» / К.С. Аджиев – М., –1991. –с. 16.

Білінський П.І. Гістологічні та ангіоморфологічні прояви стану кровопостачання кістки при використанні фіксаторів різних конструкцій після остеотомії (експери-ментальне дослідження) / П.І. Білінський, В.В. Григоровсь-кий // Ортопедическая травматология – 2002. – № 4. – С. 80-85.

Григоровский В.В. Динамика количественных патоморфологических изменений и вопросы патогенеза травматического инфаркта длинной кости (эксперименталь-ное исследование) / В.В. Григоровский // Ортопедическая травматология – 1999. – № 2. – С. 83-87.

Григоровский В.В. К вопросу о морфогенезе и патогенезе травматического инфаркта длинной кости (экс-периментальное исследование) / В.В. Григоровский // Вест-ник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 1998. – № 3. – С. 13-19.

Григоровский В.В. Острые травматические ише-мические поражения костей: патогенез, морфогенез, диффе-ренциальная диагностика / В.В. Григоровский // Журнал АМН України. – 2008. – № 1. – С. 116-133.

Лубегина З.П. Нарушение источников кровоснаб-жения диафиза бедренной кости при закрытом переломе / З.П. Лубегина, В.М. Курбатов, А.М. Чиркова // Ортопедиче-ская травматология. – 1976. – № 3. – С. 50-51.

Маланчук В.А. Оценка тяжести оскольчатых пе-реломов нижней челюсти и прогнозирование их клиниче-ского течения / В.А. Маланчук, А.Н. Гусейнов, Н.В. Малан-чук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – №5. – С.64-69.

Маланчук В.А. Оценка гемодинамики в области оскольчатых переломов нижней челюсти. / В.А. Маланчук, А.Н. Гусейнов // Вісник проблеми біології і медицини. – 2016. – випуск 2, том 3. – С. 333-337 .

Новиков С.В. Влияние длительной иммобилиза-ции при переломах нижней челюсти функционально-структурное состояние желчевыделительной системы: авто-реферат дис. на соискание учен. степени канд.мед.наук / С.В. Новиков – М. 1998-20 с.

Широков В.Ю. Оптимизация лечения переломов нижней челюсти у больных с хроническим алкоголізмом: дисс.канд.мед.наук: 14.00.21 / Широков В.Ю. –Саратов. – 1997. – 138 с.

Escotta E.J. Incidence and Characterization of Unifocal Mandible Fractures on CT. / E.J. Escotta, B.F. Branstetter // Copyright©American Society of Neuroradiology. December 2007. [Electronic resourse] режим доступа-http://www.ajnr.org/content/29/5/890.full 2007.

Titanium Mesh Shaping and Fixation for the Treat-ment of Comminuted Mandibular Fractures. / Jiewen Dai, Guofang Shen, Hao Yuan [et al.] // J Oral Maxillofac Surg. – 2016 Feb; – №74(2). – P. 337.e1-337.e11. doi: 10.1016/j.joms.2015.10.003. Epub 2015 Oct 22. doi: 10.1016/j.joms.2015.10.003.

Malanchuk V.A. Risk factors for development of in-fection in patients with mandibular fractures located in the tooth-bearing area. / V.A. Malanchuk, A.V. Kopchak // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery – 2007. – №35. – Р. 57-62.

Differences in the location and multiplicity of man-dibular fractures in Kuwait, Canada and Finland during the 1990s. / Oikarinen K, Thalib L, Sàndor GK [et al.] // Med Princ Pract. – 2005 Jan-Feb; №14(1). – Р. 10-5.

Efficacy of open reduction and internal fixation in achieving bony union of comminuted mandibular fractures caused by civilian gunshot injuries / Saad-Ud-Din Siddiqui, Naveed Iqbal, Mirza Hamid Baig [et al.] // PubMed. – 2020 Aug; – №18(4):214-218. doi: 10.1016/j.surge.2019.10.004. Epub 2019 Dec 3.

The mandible injury severity score: development and validity / Shetty Vivek, Kathryn Atchison, Claudia Der-Matirosian // J Oral Maxillofacial Surgery – 2007. Apr; № 65(4). – Р. 663-70. doi: 10.1016/j.joms.2006.03.051.

Tae Joon Choi The Use of Microplates for Internal Fixation of Comminuted Mandibular Fractures / Tae Joon Choi, Young Hun Chung, Jae Young Cho, Jin Sik Burm // Ann Plast Surg. – 2019 Jan; №82(1). – Р. 55-61. doi: 10.1097/SAP.0000000000001623.

Comparative evaluation of a single 2.0-mm AO lock-ing reconstruction plate with conventional miniplate osteosynthesis for treatment of linear non-comminuted fractures of symphysis and parasymphsis region of the mandible / W. Hu, M. Agrawal, S. Thadani [et al.] // J Stomatol Oral Maxillofac Surg. – 2019. – Feb; №120(1). – Р.11-15. doi: 10.1016/j.jormas.2018.10.002. Epub 2018 Oct 26.

Zhi Li. Clinical characteristics and treatment of multi-ple site comminuted mandible fractures / Zhi Li, Zu-Bing Li. // J Craniomaxillofac Surg. – 2011. Jun; – №39(4). – Р. 296-9. doi: 10.1016/j.jcms.2010.04.009. Epub 2010 Jun 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Маланчук, В., Григоровський, В., & Гусейнов, А. (2021). ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ І КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УРАЖЕННЯ ТА РЕПАРАЦІЇ У КІСТКОВИХ УЛАМКІВ ПРИ УЛАМКОВИХ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ. Вісник стоматології, 113(4), 63–72. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-63-72

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНИЙ РОЗДІЛ