РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ, ЕТІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Автор(и)

  • С.М. Савонік ПВНЗ «Київський медичний університет»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-88-92

Ключові слова:

Зуби, дефекти зубних рядів, зубо-щелепні деформації, карієс, 88ОС88кт88

Анотація

Актуальність. Висока поширеність аномалій та зу-бо-щелепних деформацій, дефектів зубів та зубних рядів обумовлює актуальність пошуку нових оптима-льних засобів профілактики та лікування дефектів зубних рядів з урахуванням вікових особливостей ди-тячого організму.
Мета дослідження: вивчити поширеність, етіологі-чні фактори та особливості клінічного перебігу де-фектів зубних рядів у дітей та підлітків з метою оптимізації гармонійного розвитку їх зубощелепного апарату.
Матеріали і методи. Для вивчення поширеності де-фектів зубних рядів було обстежено 2276 дітей в пе-ріод тимчасового, змінного та постійного періодів прикусу. Обстеження проводилися в організованих дитячих колективах м. Києва (дитячі садки, школи) та на кафедрі ортопедичної стоматології та орто-донтії ПВНЗ «Київський медичний університет». Усі пацієнти були розподілені на 3 клінічні групи в залеж-ності від періоду формування зубо-щелепного апара-ту.
Результати. За результатами проведених дослі-джень встановлено високу розповсюдженість дефе-ктів як в бокових так і у фронтальному відділах зуб-них рядів, зокрема серед обстежених 2276 дітей де-фекти були виявлені у 359 осіб, серед яких 115 дітей мали дефект фронтальної ділянки та 264 бокового відділу.
Серед причин виникнення дефектів зубних рядів у об-стежених дітей встановлено: видалення тимчасових та постійних зубів в наслідок карієсу та його усклад-нень – 278 (77,4 %) випадків, на другому місці – втрата зубів в наслідок травматичних ушкоджень – 34 дитини (9,3 %). У 47 школярів були виявлені дефе-кти зубних рядів (ДЗР) нез’ясованої етіології.
Із числа дітей, які мають ДЗР, вторинні зубо-щелепні деформації (ВЗЩД) діагностовано у 278 осіб (77,43 %), що свідчить про високу розповсюдженість даної патології внаслідок несвоєчасної стоматологічної допомоги, а саме відсутності протетичного лікуван-ня.
Висновки. Виникнення дефектів зубних рядів у дітей та підлітків внаслідок карієсу та його ускладнень, а також травматичних ушкоджень у 77,4 % випадків при відсутності протетичного лікування призводить до ускладнень у вигляді ВЗЩД. Збереження тимчасо-вих зубів до терміну їх фізіологічної зміни, а також своєчасне застосування лікувально-профілактичних та протетичних заходів сприятиме гармонійному ро-звитку зубо-щелепного апарату дитини та профіла-ктиці ускладнень.

Посилання

Оптимізація ортопедичного ліку-вання пацієнтів з дефектами зубів і зубних рядів, ускладнених вторинними зубощелепними деформаціями / С. І. Дорошенко, О. В. Фе-дорова, С. В. Ірха [та ін.] // Вісник стоматології. – 2019. Т. 32, – № 2. – С. 38-42.

Заяць О.Р. Поширеність зубощелепних аномалій у дітей Івано-Франківської області / О.Р. Заяць, З.Р. Ожоган // Сучасна стоматологія. – 2020. – №1. – С.68-72.

Біда О.В. Особливості ортодонтичного лікування зубощелепних деформацій, обумовлених частковою втратою зубів, залежно від щільності кісткової тканини щелеп / О.В. Біда, З.Р. Ожоган // Інновації в стоматології. Науково- прак-тичний електронний журнал. – 2017. –№ 3–4(16). – С. 30–35.

Мірчук Б.М. Частота дефектів зубних рядів серед дорослих пацієнтів м. Запоріжжя, які звернулись за проте-тичним лікуванням / Б.М. Мірчук, Я.В. Максимов // Актуа-льні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2017. Т 10. – №1(23). – С. 102 -106

Смаглюк Л. В. Стоматологічний статус молодих людей різних соматотипів / Л. В. Смаглюк, Д. В. Шешуков // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 1(2). – С. 365-369.

Стороженко К.В. Особливості лікування прогені-чних форм прикусу в різні періоди формування зубощелеп-ного апарату (огляд літератури) / Стороженко К.В. // Dental Science and Practice. – 2016. – №2 (13) – С. 38-43.

Дрогомирецка М.С. Результати біометричного дослідження пацієнтів із вродженою адентією латеральних різців верхньої щелепи / М.С. Дрогомирецка, А.В. Якимець, Д.В. Лепорський // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 2016. – 462-467. 8. Махницький Д.М. Вторинні зубощелепні дефор-мації у дітей, їх профілактика та лікування / Д.М. Махниць-кий // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – №5/4(10). – С. 111-117.

Ковач І. В. Загальна характеристика стоматологі-чної захворюваності у дітей на тлі ортодонтичного лікуван-ня / І. В. Ковач, Я.В. Лавренюк // Медичні перспективи. – 2016. – №21(1). – С. 104-8.

Неспрядько В.П. Вплив часткової втрати зубів та незнімних зубних протезів на органи і тканини порожнини рота / В.П. Неспрядько, В.В. Кирилюк // Вісник проблем бі-ології і медицини. – 2015. – №1(117). – С. 13-18. Режим дос-тупу http://vpbm.com.ua/upload/2015-1/4.pdf. 12.12.2015

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Савонік, С. (2021). РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ, ЕТІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ. Вісник стоматології, 113(4), 88–92. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-88-92

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ