ВПЛИВ ГЕЛЮ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ «ФІАЛКА» НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ТКАНИН ПАРОДОНТУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТУ

Автор(и)

  • І.К. Новицька Державна установа «Інститут стоматології та щелеп-но-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • Н.В. Горбатовська Державна установа «Інститут стоматології та щелеп-но-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • О.В. Третьякова Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України
  • Г.В. Ніколаєва Державна установа «Інститут стоматології та щелеп-но-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-17-22

Ключові слова:

експеримент, пародонтит, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантний захист, гель для ротової порожнини

Анотація

Мета роботи. Експериментальне вивчення на ток-сичній кальцій-дефіцитній моделі антиоксидантгих властивостей гелю для ротової порожнини «Фіал-ка».
Матеріали та методи дослідження. Експерименти виконані на білих лабораторних щурах масою 160-180 г, яких утримували на стандартному раціоні. Експе-риментальне моделювання патології пародонту у піддослідних тварин на фоні токсичного кальцій-дефіцитного стану проводили за наступною схемою:
- тваринам щоденно із питною водою давали розчин ЕДТА (2%) і три рази на тиждень вводили per os пре-парат «Варфарин Орион» фірми Орион Корпорейшн, Фінляндія (антагоніст вітаміну К) в дозі 5 мг/кг (у перерахунку на діючу речовину варфарин натрію – 0,01 мг/кг ) на протязі 30 діб. Було сформовано 4 гру-пи : 1 група – інтактні тварини (8 особин); 2 група – «модель» (8 особин); 3 група – «модель»+ починаючи з 7 доби щоденне, протягом 3 тижнів, нанесення на ясна гелю «Плацебо» (8 особин); 4 група – «мо-дель»+починаючи з 7 доби щоденне, протягом 3 ти-жнів, нанесення на ясна гелю «Фіалка» (8 особин). Тварин виводили з експерименту та досліджували рі-вень маркерів запалення – активність системи анти-оксидантного захисту: вміст малонового діальдегіду активність глутатіонпероксидази, глутатіонредук-тази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази , супероксид-дисмутази та каталази , дієнову кон'югацію.
Висновок. Застосована модель пародонтиту при су-місному введені препарату «Варфарин» та 2 % роз-чину ЕДТА викликала у тварин запальнi процеси у кровi та в тканинах пародонту, що підтверджуєть-ся змiнами системи про- і антиоксидантного захис-ту.
Застосування гелю «Плацебо» не виявило достовірних позитивних ефектів по відношенню до тварин 2-ї групи. Застосування гелю для порожнини рота «Фіа-лка», показало достовірні позитивні загальнi та ло-кальні ефекти безпосередньо в тканинах пародонту, що виражалися у стабілізації показників системи антирадикального захисту.

Посилання

Вольф Г.Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер. с нем.; Под ред. проф. Г.М. Барера. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 548 с.

Грудянов А.И. Заболевания пародонта / Грудянов А.И. – М.: Изд-во «Медицинское информационное агентст-во», 2009. – 336 с

Состояние антиоксидантных систем при различных патологических состояниях организма / Бакуев М.М., Ма-гомедов К.К., Шахбанов Р.К., Магомедов М.М. // Известия Дагестанского государственного педагогического ун-та. Ес-тественные и точные науки. – 2012. – №33. – С. 62–66.

Бубенчиков Р.А. Фармакогностическое изучение растений рода фиалка и спектр их фармакологической акти-вности / дис... доктора фармацевтических наук: 14.04.02 / Бубенчиков Р.А. – Пятигорск, 2011. – 311 с.

Лабораторні тварини в медико-біологічних експериментах / [Пішак В.П., Висоцька В.Г., Магаляс В.М. та ін.]. – Чернівці: Медичний університет, 2006. – 350 с.

European convention for the protection of vertebrateanimals used for experimental and other scientific purpose: Council of Europe 18.03.1986. – Strasbourg, 1986. – 52 p.

Современные методы в биохимии. Под ред. Акад. В.Н. Ореховича. М.: «Медицины», 1971. – 392 с.

Справочник по лабораторным методам исследова-ния. Под ред Л.А. Даниловой. СПб. Питер, 2003. – 733 с.

Казимирко В. К. Aнтиоксидантная система и ее функционирование в организме человека / В. К. Казимирко, В. И. Мальцев // Здоровье Украины. – 2004. – №98. – С. 40–45.

Королюк М.А. Метод определения активности каталазы / М.А. Королюк, Л.И. Иванова, И.Г. Майорова, В.Е. Токарев // Лабораторное дело, 1988, № 1, С. 16-19.

Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / Ла-пач С.Н., Губенко А.В., Бабич П.Н. – К.: МОРИОН, 2000. – 320 с.;

Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М.Ю. Антомонов – Киев, 2006 – 558 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Новицька, І., Горбатовська, Н., Третьякова, О., & Ніколаєва, Г. (2021). ВПЛИВ ГЕЛЮ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ «ФІАЛКА» НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ТКАНИН ПАРОДОНТУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТУ. Вісник стоматології, 113(4), 17–22. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-17-22

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ