ПОШИРЕНІСТЬ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ М'ЯЗОВО-СУГЛОБОВОЇ ДИСФУНКЦІЇ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА

Автор(и)

  • В.І. Куцевляк Харківська медична академія післядипломної освіти
  • А.М. Боян Республіканський центр стоматологічної імплантації
  • О.В. Любченко Харківська медична академія післядипломної освіти

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-39-48

Ключові слова:

скронево-нижньощелепний суглоб; м’язово-суглобова дисфункція; етіопатогенетичні чинники; систематизація; локальні, загальні, комбі-новані чинники

Анотація

На основі проведеного клінічного рандомізованого до-слідження із використанням репрезентативної вибір-ки стоматологічних хворих (похибка вибірки не пере-вищує 5 %) у складі 121 особи, 30 (24,8 %) чоловіків, та 91 (75,2 %) жінок віком від 18 до 74 років, вивчено розповсюдженість локальних (стоматологічного ґе-незу) та загальних етіопатогенетичних чинників роз-витку м’язово-суглобової дисфункції (МСД) скронево-нижньощелепного суглоба, визначено провідні чинни-ки та їх взаємозв’язок.
Також був проведений ретроспективний аналіз ре-презентативної вибірки з 306 амбулаторних карт стоматологічних хворих, які проходили діагностику і лікування з приводу МСД СНЩС протягом 2010-2017 р.р. Запропонована логіко-структурна концепція сис-тематизації та узагальнення етіопатогенетичних чинників, що призводять до МСД СНЩС.

Посилання

Макєєв В.Ф. Сучасні тенденції лікування скроне-во-нижньощелепних розладів / В.Ф. Макєєв, У.Д. Телішев-ська, М.Ю. Олійник // Новини стоматології. – 2018. – № 2 (95). – С. 46-51.

Телішевська У.Д. Диференційна діагностика скронево-нижньощелепних розладів за клінічними та рент-генологічними ознаками: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.мед.наук: спец.14.01.22. «Стоматологія» / У.Д. Телішевська – Львів. – 2010. – 18 с. 3. Graniomandibuläre dysfunction. Interdisziplinäre Diagnostik und Thearapie / [Büntemeyer H.N., Bably I. El, Friedrich F. et. al.] – Berlin, Chicago, Tokio: Quintessence pub-lishing Co. Ltd, 2010. –432 p.

Персин Л. С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы: уч. пос. / Л. С. Пер-син, М. Н. Шаров – М.: ГОЭТАР-Медиа. – 2013. – 360 с.

Okeson G. P. Management of temporo-mandibular disorders and occlusion / Okeson G. P. – Ged Elsevier, 2007. – 640 p.

Баданин В.В. Нарушение окклюзии - основной этиологический фактор в возникновении дисфункции ви-сочно-нижнечелюстного сустава / В.В. Баданин // Стомато-логия. – 2000. – № 1. – С. 51-54.

Пузин М.Н. Болевая дисфункция ВНЧС / М.Н. Пузин, А.Я. Вязьмин. – М.: Медицина, 2002. – 160 с.

Куцевляк В.І. Методика обстеження хворих з ще-лепно-лицевими деформаціями, пов’язаними з патологією висково-нижньощелепного суглоба / В.І. Куцевляк, С.М. Рябоконь // Профілактика і лікування каріозної хвороби та її ускладнень. – Харків: 1992. – С. 48-51.

Боян А.М. Определение пространственного пере-мещения суставных головок височно-нижнечелюстных сус-тавов у больных с мышечно-суставной дисфункцией по данным компьютерно-томографического (КТ) исследования / А.М. Боян // ScienseRise. – 2015. – № 11/3 (16). – С. 5-9.

Манфредини Д. Височно-нижнечелюстные рас-стройства. Современные концепции диагностики и лечения; пер. с англ. / Манфредини Д. – М. – СПб.- К.-Алматы – Вильнюс: Изд. Дом «Азбука стоматолога», 2013. – 500 с.

Сергиенко В.И. Математическая статистика в клинических исследованиях / В.И. Сергиенко, И.Б. Бонда-рева. – М.: ГОЭТАР Медицина, 2000. – 256 с.

Лебеденко И.Ю. Клинические методы диагностики функциональных нарушений зубочелюстной системы: учеб. пособие / И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнов, М.М. Антоник, А.А. Супников. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 112 с.

Klinische Funktionsanalyse – interdisziplinäres Vorgehen mit optimierten Befundbögen / [Ahlers M.O., Jakstat H.A., Bingel U. et al.] – Hamburg: DentaConcept, 2007. – 590 р. (3 Erweiterte Auflage)

Доусон П.Е. Функциональная окклюзия: от височ-но-нижнечелюстного сустава до планирования улыбки / П.Е. Доусон; пер. с англ., под ред. Д.Б. Конева. – М.: Прак-тическая медицина, 2016. – 592 с.

Сивовол С.И. Этиология и патогенез болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / СИ. Сиво-вол // Дентальные технологии. – 2004. – № 6. – С. 53-57.

Хватова В. Основы гнатологии. Мышечно-суставная дисфункция: этиология, диагностика / В. Хватова // ДентАрт. – 2009. – № 4. – С. 31-40 17. Новіков В.М. Кореляційні зв’язки між м’язово-суглобовою дисфункцією СНЩС та оклюзійними порушен-нями при різних видах прикусів / В.М. Новіков, Ю.С. Лунь-кова // Проблеми екології та медицини. – 2011. – № 15 (3-4), – С. 120-122.

Славичек Р. Жевательный орган. Функции и дис-функции / Р. Славичек. – М. – СПб.- К.-Алматы– Вильнюс, 2008. – 544 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Куцевляк, В., Боян, А., & Любченко, О. (2021). ПОШИРЕНІСТЬ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ М’ЯЗОВО-СУГЛОБОВОЇ ДИСФУНКЦІЇ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА. Вісник стоматології, 113(4), 39–48. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-39-48

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНИЙ РОЗДІЛ