МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ

Автор(и)

  • І.Ю. Попович Українська медична стоматологічна академія
  • Т.О. Петрушанко Українська медична стоматологічна академія

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-36-2-27-33

Ключові слова:

генералізований пародонтит, ефек-тивність лікування

Анотація

В статті дано оцінку підвищення ефективності ліку-вання хворих на хронічний генералізований пародон-тит з урахуванням сучасної стратегії та тактики курації пацієнтів із хронічним генералізованим паро-донтитом.
Нами було проведено обстеження 204 пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом І, ІІ, ІІІ ступенів тяжкості. Результати всебічного обсте-ження стали основою для складання плану лікування з урахуванням зазначеної стратегії та тактики ліку-вання хворих на генералізований пародонтит.
Оцінку ефективності курації пацієнтів проводили че-рез 6, 12 місяців, 2 та 3 роки.
Отримані результати свідчать про виправданість проведеного лікування пацієнтів із генералізованим пародонтитом з урахуванням етіологічного, патоге-нетичного, симптоматичного підходу та дотриман-ням принципів комплексності, поєднаності, індивіду-алізації, диференціації та курсовості.

Посилання

Дімітрова А.Г. Ефектитвність місцевої етіотропної та патогенетично спрямованої терапії у комплексному ліку-ванні генералізованого пародонтиту у осіб молодого віку / А.Г. Дімітрова // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – №3(1). – С. 343–6.

Холодняк О.В. Ефективність лікування локалізова-них захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку за показниками дослідження швидкості салівації та стану кис-лотно-лужного балансу в порожнині рота / О.В. Холодняк, М.К. Добровольська // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3-4. – С. 46–52.

Кананович Т.Н. Проблема состояния тканей паро-донта у лиц пожилого и старческого возраста / Т.Н. Канано-вич, И.Е. Воронина // Сучасна стоматологія. – 2018. – №1. – С. 30 – 33.

Борисенко А.В. Обґрунтування вибору засобів ін-дивідуальної гігієни порожнини рота при лікуванні уражень маргінального пародонту / А.В. Борисенко, К.О. Мялківсь-кий // Современная стоматология. – 2015. – №2. – С. 24–7.

Борисенко А.В. Ефективність застосування лікува-льно-профілактичних зубних паст на основі натуральних екстрактів у хворих на генералізований пародонтит / А.В. Борисенко, Ю.В. Філімонов, Н.М. Ісакова, О.П. Дудік // Но-вини стоматології. – 2012. – №4. – С. 11–4.

Гірчак Г.В. Мультидисциплінарний підхід до ліку-вання пацієнтів із деформаціями зубного ряду, ускладнених пародонтологічними захворюваннями / Г.В. Гірчак, Н.Л. Чухрай, О.Я. Матвійчук, І.Г. Чучмай // Новини стоматології. – 2013. – №4. – С. 93–6.

Самолечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта / Л.М. Цепов, А.И. Николаев, Т.А. Галанова [и др.] // Вестник Смоленской государственной медицинской академии – 2017. – №16(4). – С. 79–83.

Patient stratification for preventive care in dentistry / W.V. Giannobile, T.M. Braun, A.K. Caplis [et al.]. // J Dent Res. – 2013. – №92(8). – Р. 694–701.

Кононова О.В. Віддалені результати лікування хво-рих на генералізований пародонтит з проявими психоеміо-ційного стресу / О.В. Кононова // Новини стоматології. – 2019. – №2. – С.6-10

Галиуллина Э.Ф. Новые подходы к этиологии за-болеваний пародонта в свете современной концепции их па-тогенеза (обзор литературы) / Э.Ф. Галиуллина // Пародон-тология. – 2017 – №2(83). – С. 21-24.

Гендерные различия в микробиоме пародонтально-го кармана у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом / О.А. Зорина, Н.К. Аймадинова, А.А. Басова [и др.] // Стоматология. – 2016. – №3. – С.10-16.

Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу / Петрушанко Т.О., Ніколішин А.К., Іленко Н.М. и др. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Попович, І., & Петрушанко, Т. (2021). МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ. Вісник стоматології, 111(2), 27–33. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-36-2-27-33

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ РОЗДІЛ