СТАН ІНТЕРДЕНТАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • О. А. Удод Донецький національний медичний університет
  • Н. М. Яковлева Донецький національний медичний університет
  • С. К. Суржанський Донецький національний медичний університет
  • Г. Ю. Апєкунов Донецький національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-101-105

Ключові слова:

зубний наліт, міжзубні проміжки, гі-гієна порожнини рота, інтердентальна гігієна, діти шкільного віку

Анотація

Мета дослідження. Оцінка гігієнічного стану поро-жнини рота та міжзубних проміжків у дітей шкіль-ного віку.
Матеріали та методи дослідження. Обстежено 132 дитини віком 12 та 15 років, які мешкають у мі-стах Краматорськ та Костянтинівка Донецької об-ласті. Вивчали гігієнічний стан порожнини рота за спрощеним індексом OHI-S та стан інтердентальної гігієни за індексом зубного нальоту міжзубних про-міжків API.
Результати дослідження та їх обговорення. У ді-тей 12 років гігієнічний індекс OHI-S становив 1,85±0,22 бала, у дітей 15 років 1,55±0,19 бала. За ін-дексом API серед дітей 12 років оптимальний рівень гігієни міжзубних проміжків мали 6,0 % обстежених дітей, достатній рівень – 16,4 %, задовільний – 28,4 %, незадовільний рівень – 50,4 % дітей; серед дітей 15 років відповідні показники складали 12,3 %, 20,0 %, 24,6 % та 43,1 %.

Посилання

Всемирная организация здравоохранения. Здоро-вье полости рта: информационный бюллетень №318. 2012. Доступно по: http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs318/ru/

Оценка стоматологического здоровья и выявление поведенческих факторов риска у детей школьного возраста г. Полтавы с помощью европейских индикаторов / Л. Ф. Каськова, П. А. Леус, С. Ч. Новикова [и др.] // Вісник про-блем біології і медицини. – 2016. – Вип. 3, T. 2. – C. 112–118.

Сравнительные данные европейских индикаторов стоматологического здоровья детей школьного возраста в избранных городах Беларуси, Грузии и Украины / Н.И. Смоляр, Э.В. Безвушко, М. Маргвелашвили [и др.] // Актуа-льні проблеми сучасної медицини. – 2015. Т. 15, Вип. 3 (1). – С. 43-48.

Хоменко Л. О. Визначення значущості індика-торів ризику при різних рівнях інтенсивності карієсу зубів у дітей шкільного віку / Л. О. Хоменко, П. А. Лєус, О. І. Ос-тапко, Г. В. Сороченко // Вісник соціальної гігієни та орга-нізації охорони здоров'я України. – 2016. – №2. – С. 39-45.

Трубка І. О. Клінічна ефективність лікувально-профілактичного комплексу при поєднаному перебізі каріє-су та хронічного катарального гінгівіту у дітей шкільного віку / І. О. Трубка // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. Вип. 2. – С. 377-381.

Хоменко Л. О. Терапевтична стоматологія дитя-чого віку / Хоменко Л. О., Голубєва І. М., Остапко О. І. – Київ : Книга плюс, 2015. – Т. 2. – 329 с.

Хоменко Л. О. Вплив навколишнього середови-ща на стоматологічне здоров’я дітей України / Л. О. Хомен-ко, О. І. Остапко, Н. В. Біденко, І. М. Голубєва // Медична наука України. – 2016. – Т. 12, – № 1–2. – С. 50–57.

Распространенность и интенсивность кариеса зу-бов у детского населения города Краматорска / А. А. Удод, А. С. Воронина, Н. Н. Яковлева [и др.] // Український жур-нал медицини, біології та спорту. – 2018. Вип. 3 (1). – С. 225-230.

Руле Ж. Ф. Профессиональная профилактика в практике стоматолога: атлас по стоматологи / Руле Ж. Ф. – Москва: МЕДпресс-информ, 2010. – 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Удод, О. А., Яковлева, Н. М., Суржанський, С. К., & Апєкунов, Г. Ю. (2021). СТАН ІНТЕРДЕНТАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник стоматології, 113(4), 101–105. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-101-105

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають