ЧАСТОТА ПОШИРЕНОСТІ РЕТЕНОВАНИХ ТА ДИСТОПОВАНИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ М. УЖГОРОДА

Автор(и)

  • В.С. Мельник Ужгородський національний університет
  • Л.Ф. Горзов Ужгородський національний університет
  • Л.М. Білищук Ужгородський національний університет
  • К.В. Зомбор Ужгородський національний університет
  • Є.М. Гриненко Ужгородський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-36-2-84-88

Ключові слова:

ретенція, дистопія, прорізування зу-бів, діти

Анотація

Проблема розвитку патологічних станів, обумовле-них аномаліями формування та прорізування зубів за-лишається актуальною в сучасній стоматології. Ре-тинований зуб - це досить часте явище серед сто-матологічних захворювань, яке вимагає обов'язкового втручання ортодонта або хірурга - стоматолога. Дистопія пов'язана з неправильним положенням зуб-ного зачатку в результаті порушення ембріонального розвитку, або з патологією прорізування зубів, яка зумовлена генетичними або екзогенними факторами. Мета даного дослідження вивчення частоти поши-реності ретенованих і дистопованих зубів серед ді-тей м. Ужгорода в порівнянні з іншими захворюван-нями зубощелепної системи, а також етіопатогенез даних захворювань і методи їх діагностики. Проведе-но стоматологічне обстеження 143 дітей у віці 15-18 років, з них 85 дівчаток та 58 хлопчиків. Резуль-тати даного дослідження : частота поширення ре-тенції зубів у дітей склала 27 %. Найбільш часто зу-стрічалася ретенція третіх молярів – 42,4 %, з них в горизонтальному положенні ‒ 48 %. У більшості клі-нічних спостережень зустрічалася двостороння ре-тенція третього моляра нижньої щелепи ‒ 18,7 %. Таким чином, проблема ретенції зубів займає одне з провідних місць серед патології зубощелепного апа-рату, що вимагає перегляду заходів з профілактики та санації порожнини рота у даній категорії насе-лення. Своєчасне виявлення і лікування даної патології сприяє запобіганню розвитку ускладнень і вторинних деформацій.

Посилання

Kostenko Y.Y. Prevalence of main dental diseases in children who live in conditions of biogeochemical fluorine and iodine deficiency. / Y.Y. Kostenko, V.S. Melnyk, L.F. Horzov, S.B. Kostenko // Dent Res J [serial online] 2019 [cited 2019 Jun 24]. ‒ 16. ‒ Р. 271-5.

Особливості клінічного дослідження та встанов-лення етіології дистопії та ретенції зубів у фронтальній ділянці при патологічному прикусі (клінічний випадок) / Ю.Є. Локота, Л.В. Кухарчук, В.М. Кухарчук [та ін.] // Про-блеми клінічної педіатрії. ‒ 2017. ‒ №3-4 (37-38). – С.42-48.

Костенко Є.Я. Поширеність та структура зубоще-лепних аномалій у дітей Закарпатської області / Є.Я. Косте-нко, В.С. Мельник // Науковий вісник Ужгородського уні-

верситету. Сер. : Медицина. ‒ 2016. ‒ Вип. 1. (53) ‒ С. 102-105.

Бойцанюк С.І. Поширеність зубощелепних ано-малій серед дітей шкільного віку міста Тернополя / С.І. Бойцанюк, М.М. Фалінський, П.Ю. Островський // Young Scientist. – 2017. ‒ № 5 (45). – С.57-60.

Міськів А.Л. Структура зубощелепних аномалій у дітей Львівської області / А.Л. Міськів, Е.В. Безвушко // Acta medica Leopoliensia. ‒ 2015. ‒ Т. 21, № 2. ‒ С. 10-13.

Фліс П.С. Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації / Фліс П.С., Леоненко Г.П., Філоненко В.В., До-рошенко Н.М. ‒ К.: ВСВ «Медицина», 2015. ‒ 176 с.

Dmytrenko M.I. Treatment algorithms of patients with impaction of maxillary central incisors caused by supernumerary teeth. / M.I. Dmytrenko, O.V. Gurzhiy // J Wiadomości Lekarskie. ‒ 2018; T. LXXI, №4. ‒ Р. 922-932.

Tkachenko P.I. Optimization of surgical-orthodontic treatment tactics in patients with impacted teeth / P.I. Tkachenko, M.I. Dmytrenko, M.O. Cholovskyi // J Wiadomości Lekarskie. ‒ 2019; T. LXXII, № 5. ‒ Р. 838-845.

Голованова І.А. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі надання ортодонтичної допомоги ди-тячому населенню на регіональному рівні / І.А. Голованова, Н.О. Ляхова // Економіка і право охорони здоров’я. – 2018. – № 2 (8). – С. 11-16.

Ткаченко П.І. Морфологічні особливості слизової оболонки над ретенованими зубами залежно від умов їх ро-зташування / П.І. Ткаченко, І.І. Старченко, М.І. Дмитренко, М.О. Чоловський // Український стоматологічний альманах. ‒ 2020. ‒ №1. ‒ С. 31-36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Мельник, В., Горзов, Л., Білищук, Л., Зомбор, К., & Гриненко, Є. (2021). ЧАСТОТА ПОШИРЕНОСТІ РЕТЕНОВАНИХ ТА ДИСТОПОВАНИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ М. УЖГОРОДА. Вісник стоматології, 111(2), 84–88. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-36-2-84-88

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають