ПОШИРЕНІСТЬ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ СЕРЕД ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • М.Ю. Лесіцький Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
  • М.Б. Фур Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
  • О.О. Машкаринець Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-36-2-61-66

Ключові слова:

діти, зубощелепні аномалії, пошире-ність

Анотація

Зубощелепні аномалії (ЗЩА) відносяться до основних стоматологічних захворювань та займають друге місце після карієсу зубів у світі. За даними вітчизняних науковців згідно показників епідеміологічних дос-ліджень поширеність зубощелепних аномалій у дітей різних регіонів України коливається в межах 24,43 –83,33%, що свідчить про значну варіабельність отриманих даних. Вивчення поширеності зубощелеп-них аномалій, в тому числі окремих нозологічних форм, має вагоме значення для організації ортодон-тичної допомоги дитячому населенню та створення бази даних щодо захворюваності по країні. Тому ме-тою дослідження є оцінка поширеності та структу-ри зубощелепних аномалій у дітей шкільного віку. Для вивчення поширеності зубощелепних аномалій було обстежено 1167 дітей віком 6-16 років. Виявлено, що поширеність зубощелепних аномалій у обстежених дітей, в середньому, складає 63,67±1,41 %. У дітей 6-9 років поширеність ЗЩА становить 57,11±2,43 %, до 10-12 років – зростає до 66,23±2,71 %. Серед групи 13-16-річних дітей у 68,01±2,21 % виявлена ортодон-тична патологія. Встановлено два піки зростання поширеності зубощелепних аномалій – 8 років (70,43±4,26 %) та 12 років (71,50±4,47 %). Результа-ти проведеного дослідження показують, що, в серед-ньому, фізіологічний прикус встановлено в 36,33±1,41% випадків. Аномалії І класу за Енглем діа-гностували у 44,30±1,45%, аномалії ІІ класу – у 16,03±1,07%, тоді як аномалії ІІІ класу – лише у 3,34±0,53 % дітей. Серед дітей із ЗЩА аномалії І класу за Енглем зустрічалися у 69,58±1,69 % випадків, аномалії ІІ та ІІІ класів – у 25,17±1,59 % та 5,25±0,82 % обстежених осіб. Таким чином, при оцінці пошире-ності зубощелепних аномалій у дітей різного віку та у залежності від періоду прикусу нами визначено, що з 6 до 8 років значення поширеності зубощелепних аномалій достовірно зростає. У період 9-11 років спостерігається тенденція до зниження відсотка осіб із ЗЩА, що може свідчити про наявність проце-сів саморегуляції під час прорізування премолярів та ікол. До 12-16 років поширеність зубощелепних ано-малій незначно зростає і утримується на рівні 66,67 %-71,50 %. Встановлено достовірне зростання пока-зника поширеності зубощелепних аномалій з віком лише серед дітей з аномаліями І класу за Енглем.

Посилання

Алимский Л.В. Возрастная динамика роста рас-пространенности и изменения структуры аномалий зубоче-

люстной системы среди дошкольников и школьников / Л.В. Алимский // Стоматология. – 2002. - №5. – С. 67-71.

Аномалії зубних рядів в структурі зубощелепних аномалій у дітей 7-18 років / О.В. Суслова, Н.А. Железняк, Д.В. Стеценко [та ін.] // Вісник стоматології. – 2019. – №1, Т. 31. – С. 57-59.

Безвушко Е.В. Динаміка поширеності зубощелеп-них аномалій у дітей Львівської області / Е.В. Безвушко, А.Л. Міськів // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, Т.2(119). – С. 21-24.

Бойцанюк С.І. Поширеність зубощелепних ано-малій серед дітей шкільного віку м. Тернополя / С.І. Бойца-нюк, М.М. Фалінський, П.Ю. Островський // Молодий вче-ний. – 2017. – №5(45). – С. 57-60.

Васильчук О.С. Поширеність карієсу зубів та зу-бощелепних аномалій у дітей 9-12 років Томашпільського району Вінницької області / О.С. Васильчук, Ю.В. Філімо-нов, А.В. Мартинюк // Вісник морфології. – 2016. – №1, Т. 22. – С. 155-158.

Мельник В.С. Поширеність і структура зубоще-лепних аномалій у дітей початкових класів м. Ужгорода / В.С. Мельник, Л.Ф. Горзов // Український стоматологічний альманах. – 2019. – №2. – С. 29-33. 7. Методичні рекомендації по статистичній обробці [уклад. Смоляр Н. І., Федорів Я. М. , Завойко Л. М. та ін]. Львів. –1995. – 17с.

Ославський О.М. Розповсюдженість та види зу-бощелепних аномалій у дітей м. Одеси / О.М. Ославський // Вісник стоматології. – 2010. – №1. – С. 38-40.

Потапчук А.М. Поширеність зубощелепних ано-малій серед дітей шкільного віку Закарпатської області / Потапчук А.М., Рівіс О.Ю., Зомбор В. // Проблеми клінічної педіатрії. – 2013. – №1(10). – С. 58-63.

Поширеність зубощелепних аномалій та мовлен-нєвих порушень серед дітей віком 6-12 років / П.С. Фліс, Н.В. Ращенко, В.В. Філоненко, А.О. Мельник // Сучасна стоматологія. – 2018. – №4. – С. 54-57.

Профит У. Современная ортодонтия /Уильям Профит; [перевод с англ. под ред. член.кор. РАМН проф. Л.С. Персин]. – М.:МЕДпресс-информ, 2006. – 560 с.

Смаглюк. Л.В. Порівняльна характеристика мор-фо-функціонального стану зубощелепної ділянки у пацієн-тів в період раннього та пізнього змінного прикусу / Л.В. Смаглюк., А.Є. Карасюк, М.В. Трофименко // Вісник про-блем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Т.1(128). – С. 267-270.

Pattern of Malocclusion in Orthodontic Patients in South-Eastern Region of Nepal / Acharya A., Bhattarai B., George D., Bhagat T. // Orthodontic Journal of Nepal. – 2017. – №1,Vol. 7. – Р. 7-10.

Sabashvili M. Prevalence of malocclusion fmong 6-15-year-old children in Georgia: case report / Biomedical Jour-nal of Scientific & Technical Research. – 2018. – Volume 7, Is-sue 5. – P. 1-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Лесіцький, М., Фур, М., & Машкаринець, О. (2021). ПОШИРЕНІСТЬ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ СЕРЕД ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник стоматології, 111(2), 61–66. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-36-2-61-66

Номер

Розділ

ОРТОДОНТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають