КЛІНІЧНА ОЦІНКА СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ 7-РІЧНИХ ДІТЕЙ М. БІЛА-ЦЕРКВА, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЗОНІ ПІДВИЩЕНОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ

Автор(и)

  • С.В. Скульська Національний медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
  • О.В. Дєньга Державна установа «Інститут стоматології та щелепо-лицевої хірургії НАМН України»
  • В.Я. Скиба Державна установа «Інститут стоматології та щелепо-лицевої хірургії НАМН України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-92-96

Ключові слова:

антропогенне навантаження, ротова порожнина, діти, лікувально-профілактичний ком-плекс

Анотація

Актуальність. Біла Церква – найбільший в Київській області промисловий центр. Встановлено, що найбі-льшою провідною галуззю економіки міста є хімічна і нафтохімічна промисловість, а саме гумова і шинна промисловість, яка є одним з найнебезпечніших виро-бництв щодо ризику забруднення природного середо-вища. Підвищене антропогенне навантаження нега-тивно впливає на стоматологічне здоров'я дітей.
Метою даної роботи було оцінка ефективності за-стосування розробленого лікувально-профілактичного комплексу у дітей 7 років, що проживають в зоні під-вищеного антропогенного навантаження.
Матеріали та методи. В роботі використовувалися наступні клінічні показники: карієспрофілактічна ефективність, що розраховується по приросту індек-су КПУз за 2 роки спостережень, оцінка стану тка-нин пародонту в динаміці спостереження, що визна-чається за допомогою індексів кровоточивості (Мю-ллемана) – інтенсивності запалення і РМА % – поши-реності запалення. Гігієнічний стан ротової порож-нини визначали в динаміці за допомогою індексів Silness-Loe і Stallard.
Висновки. Лікувально-профілактичний комплекс у дітей, які проживають в зоні антропогенного забру-днення нафтохімічним виробництвом м. Біла Церква, розроблений з урахуванням виявлених генетичних по-рушень амелогенеза, запальних реакцій, детоксикації і колагеноутворення дозволив загальмувати каріозний процес, нормалізувати пародонтальні та гігієнічні індекси на всіх етапах лікування.

Посилання

Біла Церква: Галузева структура промисловос-ті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bilatserkva.info/modules.php?name=Content&op= showpage&pid=81.

Кузмичев М.К. Гигиеническая оценка риска для здоровья населения от воздействия выбросов загрязняющих веществ шинного производства : дис... к.мед.н. 14.00.07 / Кузмичев Максим Константинович. – М., 2008. – 165 с.

Оцінка впливу на навколишнє середовище шинної промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eco.com.ua/content/otsinka-vplivu-na-navkolishne-seredovishche-shinnoi-promislovosti.

Условия труда рабочих современных основных профессий, занятых в производстве резиновой и резинотех-нической продукции / В. П. Кудрявцев, В. М. Самсонов, Р. Ф. Камилов [и др.] // Медицинский вестник Башкортостана. – 2011. – №4. – С. 3-10.

Степанов Е. Г. Современное состояние условий труда и профессиональная заболеваемость работников ре-зиновой, резинотехнической и шинной промышленности / Е. Г. Степанов // Медицина труда и промышленная эколо-гия. –2014. – №5. – С. 7-12.

Сетко Н.П. Характеристика стоматологического статуса детей в условиях техногенного воздействия / Н.П. Сетко, А.А. Матчин, И.Т. Мустафин, Е.Б. Бейлина // Орен-бургский медицинский вестник. – 2018. – №3(23). – С. 21-27.

Матчин А.А. Влияния экологических факторов на стоматологическое здоровье детского населения Оренбурга / А.А. Матчин, Н.П. Сетко, Е.С. Нефедова // Вестник ОГУ. – 2013. – №10 (159). – С. 12-16.

Терапевтична стоматологія дитячого віку / Хомен-ко Л.О., Чайковський Ю. Б., Смоляр Н. І. [та ін.]. – Київ: Книга плюс, 2014. – 432 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Скульська, С., Дєньга, О., & Скиба, В. (2021). КЛІНІЧНА ОЦІНКА СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ 7-РІЧНИХ ДІТЕЙ М. БІЛА-ЦЕРКВА, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЗОНІ ПІДВИЩЕНОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ. Вісник стоматології, 113(4), 92–96. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-92-96

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають