ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ В РОТОВІЙ РІДИНІ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕМАЛІ

Автор(и)

  • Н.Л. Чухрай Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Ключові слова:

діти, ротова рідина, резистентність емалі

Анотація

Мета. Дослідження показників фосфорно-кальцієвого об-міну в ротовій рідині дітей з різними рівнями резистентно-сті емалі.
Матеріал та методи дослідження. Проведено досліджен-ня концентрації основних неорганічних компонентів рото-вої рідини (загального кальцію, неорганічного фосфору, ма-гнію, заліза) та активності лужної фосфатази, як регуля-тора мінерального гомеостазу у 233 дітей 7, 9, 12 та 15 років.
Результат дослідження. Результати отриманих даних по-казали, що у 7-річних дітей з карієсрезистентною емаллю ві-рогідно вища активність кальцію, фосфору і лужної фосфа-тази (17,71 %, 19,11% і 37,88 % відповідно) по відношенню до показника дітей, у яких емаль чутлива до карієсу. Встанов-лено, що значення коефіцієнта Ca / P не змінюється в залеж-ності від опору емалі та становить 0,41±0,04, що поясню-ється одночасним зниженням вмісту кальцію і фосфору в ротовій рідині дітей з емаллю, сприйнятливою до карієсу зу-бів. У групі 9-літніх дітей з карієс-стійкою емаллю було ви-явлено значне збільшення кальцію та лужної фосфатази (на 16,34 % і 48.07 %) у ротовій рідині і зниження вмісту неор-ганічного фосфору (на 21,93 %) по відношенню до дітей з ка-рієс-сприйнятливою емаллю. Така кореляція кальцію і фос-фору в ротовій рідині викликає достовірно більш високий ка-льцій-фосфорний індекс у дітей з карієссприйнятливою емал-лю (0,69±0,06) по відношенню до показника дітей з карієс-чутливою емаллю (0,47±0,03), Р<0,01. Також було виявлено ненадійне зниження вмісту магнію і заліза при зниженні стійкості емалі.
Встановлено, що у дітей 12 років з карієсрезистентною емаллю вміст кальцію та магнію у ротовій рідині був на 14,74 % та 11,21 %, відповідно вищим у порівнянні із діть-ми із карієссприйнятливою емаллю, р<0,01. Виявлено, що зі зниженням резистентності емалі до карієсу знижується активність лужної фосфатази та недостовірно підвищу-ється вміст неорганічного фосфору, у результаті чого зна-чення кальцій-фосфорного коефіцієнту знижується лише на 9,76 %.
Натомість у дітей цього віку для формування карієсрезис-тентної емалі властиве достовірно вищий вміст заліза, тоді як зниження цього елементу є характерним для осіб із емаллю, сприйнятливою до каріозного процесу.
Виявлено, що у ротовій рідині 15-річних дітей із карієсрези-стентною емаллю вміст кальцію був лише на 8,02 % вищим, фосфору на 9,03 % нижчим по відношенню до показника дітей, у яких емаль карієссприйнятлива. Кальцій-фосфорний коефіцієнт був на 16,22 % вищим у дітей, у яких емаль є карієсрезистентна. У дітей цього віку з емаллю, ре-зистентною до карієсу, виявлено значно вищий вміст маг-нію (на 28,07 %), заліза (83,13 %) та активності лужної фосфатази (30,68 %) порівняно до показників дітей із емаллю, сприйнятливою до карієсу.
Висновок. Отже, згідно наших досліджень у дітей 9-15 ро-ків умовою формування карієсрезистентної емалі є наси-чення ротової рідини кальцієм, магнієм, залізом, підвищення активністі лужної фосфатази та зниження вмісту неор-ганічного фосфору. Під впливом зниженого вмісту кальцію, магнію, заліза та активності лужної фосфатази на фоні підвищеного вмісту неорганічного фосфору формується карієссприйнятлива емаль, що збігається з результатами інших авторів. На-томість, у дітей 7-річного віку резистентна до карієсу емаль формується за наявності насичення ротової рідини кальцієм, неорганічним фосфором, магнієм, залізом та під-вищеною активністю лужної фосфатази.

Посилання

Безвушко Е. В. Вміст мінеральних компонентів у ротовій рідині дітей, які проживають в різних екологічних умовах / Е. В. Безвушко // Новини стоматології. – 2014. – № 1. – С. 96–98.

Боровский Е. В. Биология полости рта. / Боровский Е. В., Леонтьев В. К. Москва: Медицина, 1991. – 304 с.

Боровский Е. В. Кариесрезистентность / Е. В. Боров-ский, В. К. Леонтьев // Стоматология. – 2002. – № 5. – С. 26–28.

Воєвода О. О. Особливості мінерального обміну у дітей в періоди активного росту / О. О. Воєвода // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. – 2007. Спецвип. – С. 51–52.

Воевода Е. А. Особенности минерализующей функции слюны у детей с различной степенью активности кариеса зубов / Е. А. Воевода, И. Н. Голубева, Е. И. Остапко // Современная стомато-логия. – 2014. – № 1. – С. 79–80.

Голубєва І. М. Клініко-лабораторна оцінка параметрів кальцій-фосфорного обміну, кальцій регульованих систем і біологічних маркерів метаболізму в дітей 6-7-річного віку з різною інтенсивністю карієсу зубів / І. М. Голубєва, О. І. Остапко, О. О. Воєвода // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 62–64.

Кисельникова Л. П. Изучение особенностей фосфорно-кальциевого обмена в патогенезе кариеса у детей подросткового возраста / Л. П. Кисельникова, И. А. Алексеева, И. Данилова // Рос-сийский медицинский журнал. – 2014. – № 2. – С. 27–30.

Леонтьев В. К. Профилактика стоматологических забо-леваний / Леонтьев В. К., Пахомов Г. Н. – Москва, – 2006. – 416 с.

Мартышко О. О. Исследование показателей фосфорно-кальциевого обмена в ротовой жидкости у детей с кариесом / Мар-тышко О. О., Милехина С. А. // Актуальные проблемы эксперимен-тальной, профилактической и клинической медицины. Владиво-сток: Медицина ДВ, – 2011. – С. 357–358.

Милехина С. А. Кариес зубов у детей: значение локаль-ных нарушений кальций-фосфорного обмена / С. А. Милехина // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 10. – С. 314–318.

Модель прогноза течения кариеса у детей / Д. А. Кузьми-на, В. П. Новиков, Н. В. Шабашов [и др.] // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2011. – № 3. – С. 26–33.

Обухов Ю. А. Локальные и системные процессы, влияющие на развитие кариеса у детей (обзор литературы) // Педи-атрический вестник Южного Урала. – 2015. – № 2. – С. 63–66.

Падалка А. І. Резистентність емалі постійних зубів до карієсу та основні способи її діагностики (огляд) / А. І. Падалка // Молодий вчений. – 2015. – № 2, ч. 6. – С. 644–647.

Скрипкина Г. И. Факторы риска в патогенезе развития кариеса зубов у детей дошкольного возраста / Г. И. Скрипкина, А. Н. Питаева // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2013. – № 3. – С. 7–11.

Терешина Т. П. Способ оценки минерализующего потен-циала ротовой жидкости по состоянию кальциевого гомеостаза / Терешина Т. П., Новицкая И. К. // Український медичний альманах. – 2014. – Т. 17, № 3. – С. 94–96.

Удод А. А. Биохимические исследования ротовой жидко-сти в оценке кариесрезистентности молочных зубов / А. А. Удод, И. И. Зинкович, Е. Д. Якубенко // Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 310–314.

Яворская Т. Е. Сравнительная характеристика состава и свойств смешанной слюны у детей школьного возраста / Т. Е. Яворская // Acta medica Eurasica. – 2016. – № 1. – С. 36–37.

Buche B. Estimation of the Salivary Iron in Children with Dental Caries: A Pilot Study / B. Buche, B. Gusso, F. Bertoli // Iran J. Public. Health. – 2016. – Vol. 45, № 8. – P. 1083–1084.

Estimation of salivary flow rate, pH, buffer capacity, calci-um, total protein content and total antioxidant capacity in relation to dental caries severity, age and gender / P. Pandey, V. Reddy N., A. P. Rao [et al.] // Contemp. Clin. Dent. – 2015. – Vol. 6, Suppl. 1. – P. S65–71.

Evaluation of salivary flow rate, pH, buffering capacity, cal-cium and total protein levels in caries free and caries active adolescence / F. Ahmadi-Motamayel, M. T. Goodarzi, S. S. Hendi [et al.] // J. Den. Oral Hygiene. – 2013. – Vol. 5, № 4. – P. 35–39.

Quantitative determination of inorganic constituents in saliva and their relationship with dental caries experience in Сhildren / S. G. Damle, I. Vidya, R. Yadav [et al.] // Dentistry. – 2012. – Vol. 2, Issue 4. – Р. 131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Чухрай, Н. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ В РОТОВІЙ РІДИНІ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕМАЛІ. Вісник стоматології, 106(1), 79–83. вилучено із http://visnyk.od.ua/index.php/mainjournal/article/view/99

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають